Saltar al contenido
Airsoft News

Federació Catalana d’Airsoft

17/02/2021

Benviguda

La Federació Catalana d’Airsoft neix de la unió de diverses associacions catalanes dedicades a la pràctica i difusió de l’Airsoft, i té com a objectiu la unificació de criteris normatius i de seguretat, a més d’exercir la representació dels jugadors associats a les associacions membres de la Federació.

La Federació Catalana d’Airsoft està registrada com a Federació número 647/1 a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant els seus reglaments, la Federació Catalana d’Airsoft promou la practica de jocs d’Airsoft de forma segura, responsable i respectuosa amb el Medi Ambient.

L’Airsoft és un joc d’estratègia i simulació. És una activitat lúdica i esportiva de caràcter competitiu o simplement recreatiu. Per a practicar-lo els jugadors fan servir marcadores que llencen boles fabricades amb materials biodegradables i compostables basats en el midó provinent de cereals i en la fècula no alimentaria, a menys de 3 Joules de potència.

La pràctica de l’Airsoft no implica cap vinculació política, religiosa, excloent o il·lícita.

Federació Catalana d’Airsoft
G-65068553

Qui som

La Federació Catalana d’Airsoft, fundada a Barcelona al febrer de 2009, té el seu origen als grups catalans d’Airsoft que mitjançant el portal d’Internet “Airsoft Barcelona” es van reunir i posar d’acord per crear un reglament de joc genèric, per a crear un entorn de joc segur i regulat.

Aquest recull de normes, anomenat “Normativa Airsoft Barcelona”, va tenir la seva primera versió a l’any 2004 i ha crescut, ampliant-se i articulant-se al llarg dels anys fins a convertir-se a l’any 2009 en la “Normativa de Joc de la Federació Catalana d’Airsoft”, annex 4.1 del Reglament de Règim Intern de la FCA.

A l’any 2005, es va crear la primera associació d’Airsoft a Catalunya, i la resta de grups firmants de la “Normativa Airsoft Barcelona” es van comprometre a registrar-se també com a associacions per a poder crear la Federació Catalana. Per a conèixer la nostra historia, podeu consultar les actes de reunió que hem tingut al llarg del temps aquí.

Que és l’Airsoft

L’Airsoft és un joc d’estratègia i simulació. És una activitat lúdica i esportiva de caràcter competitiu o simplement recreatiu. Per a practicar-lo els jugadors fan servir marcadores que llencen boles fabricades amb materials biodegradables i compostables basats en el midó provinent de cereals i en la fècula no alimentaria, a menys de 3 Joules de potència. La pràctica de l’Airsoft no implica cap vinculació política, religiosa, excloent o il·lícita.

“Airsoft” és un terme angles que significa «Aire Suau», fent referencia a la poca força amb que disparen les marcadores que es fan servir en aquesta activitat esportiva. El respecte i l’honradesa entre jugadors és la primera norma i la més important per a què aquest joc es desenvolupi amb normalitat i tots puguem gaudir d’ell. La seguretat és molt important, i tots els jugadors han de dur obligatòriament unes ulleres de protecció que compleixin la norma EPI EN166B, o norma equivalent, i que impedeixin el pas de boles cap als ulls des de qualsevol angle. No són aptes per practicar jocs d’Airsoft les ulleres de patilla.

L’Airsoft, per la seva naturalesa de joc de simulació, pot fàcilment crear una imatge equivocada en la societat i les autoritats, que poden considerar la nostra activitat com a violenta i perillosa. És responsabilitat dels practicants d’Airsoft a través del nostre comportament i de la nostra capacitat per regular la nostra activitat el canviar aquesta imatge equivocada.

La Federació Catalana d’Airsoft ha promogut la utilització de boles fabricades amb materials biodegradables i compostables basats en el midó provinent de cereals i en la fècula no alimentaria, així com a normes específiques de respecte pel Medi Natural, per tal de què els membres de la Federació estenguin la responsabilitat amb que practiquen l’activitat al respecte pel Medi Ambient.

AirsoftL’Airsoft, de vegades anomenat també «Softair», va néixer al Japó als anys 80, i és molt semblant en quant al desenvolupament de l’activitat al Paintball, amb algunes diferències: les marcadores que es fan servir a les activitats d’Airsoft tenen una potència inferior (al voltant d’un terç de la potencia del Paintball), les boles que llancen les marcadores d’Airsoft tenen habitualment un diàmetre de 6 mm (0,24 polzades) i les boles de paintball tenen un diàmetre habitual de 17,27 mm (0,68 polzades), a més, l’Airsoft es basa en l’honradesa dels participants, ja que les boletes disparades no són de pintura, i per tant, no deixen cap marca. Per aquest motiu, són l’honorabilitat i l’honradesa els factors fonamentals que deu tenir un jugador d’Airsoft.

Normalment, a l’hora de jugar, els jugadors es divideixen en dos o més equips que han d’aconseguir objectius per tal d’aconseguir guanyar el joc. Habitualment, es practica a l’aire lliure, encara que es pot jugar a recintes tancats.

El joc té diverses modalitats: partides ràpides (anomenades arcade o speedball), partides amb guió, proves tècniques (recorreguts de tir), MilSim (simulació militar), etc. Els grups i associacions dedicats a la pràctica de jocs d’Airsoft poden dedicar-se a una o a diverses modalitats, ja que són complementaries.

El programa Entre Línies de TV3 va realitzar un reportatje sobre l’Airsoft anomenat «Tirar a Marcar», que explica de forma mol entenedora qué es l’Airsoft.

Legalitat

L’estatus legal de l’Airsoft (Revisió 2010)

Al contrari del que normalment es pensa, l’Airsoft no es una activitat alegal, i molt menys ilegal. Hi ha certes lleis que donen peu a ambigüitats i interpretacions erronies de la legislació existent (de vegades pels mateixos estaments públics) i per això normalment es considera que l’Airsoft está «fora de la llei».

Actualment, el Ministeri de l’Interior treballa en un esborrany de la nova Llei d’Armes, que reculliria l’Airsoft específicament. Encara no està vigent, es va obrir un periode d’alegacions que actualment estan en estudi. Podeu consultar l’esborrany aquí.

A continuació teniu un recull de Lleis, Normatives i Sentencies Judicials que us poden ajudar a entrendre quin és, a dia d’avui, l’estatus legal de l’Airsoft.

Importació de marcadores
Venda de marcadores
Armes o Joguines?
Es l’Airsoft un esport?
Altres consideracions legals

 1. IMPORTACIÓ

La importació de marcadores destinades a la práctica de l’Airsoft està regulada per Hisenda, a través del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, també anomenat Partides Arancelaries, amb els codis J.95.03.90.10/34/55 i J.95.06.99.90:

j: APARATOS DE OPTICA; RELOJERIA; MUSICA; ARMAS; MUEBLES; JUGUETES; OBJETOS DE ARTE Y DIVERSAS MANUFACTURAS
95: JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS
03.90.10: ARMAS DE JUGUETE
03.90.34 JUGUETES DE PLÁSTICO, CON MECANISMO, N.C.O.P.
03.90.55 JUGUETES DE METAL, N.C.O.P.
06.99.90: ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA DEPORTES O JUEGOS AL AIRE LIBRE, N.C.O.P.

No necessiten Llicencia d’Importació per al seu despatx aduaner i entrada al territori nacional, ja que no son armes de foc catalogades a les categories 1ª, 2ª ni 3ª, i tampoc les seves corresponents parts i peces fonamentals, donant conformitat amb allò disposat als articles 18 i 65 del vigent Reglament d’Armes. Tampoc no requereixen l’expedició d’una guia de circulació per al seu acompanyamet ja que no estan catalogades com a armes de foc de 1ª, 2ª, 3ª o 6ª ni les seves parts fonamentals.

En el moment de recollir una marcadora d’Airsoft a la duana, la Guardià Civil fa entrega d’una acta d’expedició que diu el següent:

IMITACIONES SE ARMAS TIPO AIR SOFT. En la que se tratan de imitaciones de un arma de fuego, SIN SER ARMAS DE FUEGO que impulsan bolitas de P.V.C y que no pueden ser consideradas como armas reglamentadas, ni tampoco como juguetes, al no estar incluidos en la normativa de los mismos.

 1. VENDA

El Reial Decret 1468/1988, de 2 de desembre, aprova el Reglament d’etiquetat de productes industrials destinats a la venda directa a consumidors i usuaris, estableix les dades mínimes exigibles que, necessariament, han de figurar a l’etiquetat dels productes industrials que arrivin al consumidor, per tal d’assegurar-li una informació suficient. Aquest articles, en general, per les seves característiques, tenen limitacions a l’edat, venda i tinença, i han d’advertir dels riscos que podrían generar o indicar precaucions a tenir en compte, i per tant al consumidor se li ha de proporcionar la informació sobre totes aquestes característiques, per a que realitzi un bon ús del producte que garanteixi la seva seguretat.

Les imitacions d’armes que, per les seves característiques externes, puguin induïr a confusió sobre la seva auténtica naturalesa, no es consideren joguines, i sense prejudici d’allò establert al Reial Decret 137/1993, des del punt de vista d’informació al consumidor, han d’anar etiquetades amb les següents dades:

denominació del producte i classe a la que pertany
indicació clara que no es poden fer sevir per menors
autorització necesaria per al seu ús
avisos de seguretat i prohibicions que requereixi respecte la venda, tinença y ús adecuat
característiques del producte
responsable amb les dades completes
lot
Els establiments comercials de qualsevol tipus podrán dedicar-se a la venda d’armes antigues o històricas originals i de les seves répliques o reproduccions, sempre que a tal efecte obtenguin autorització previa de la corresponent Intervenció d’Armes de la Guardia Civil i portin llibre d’entrades y sortides d’armes. L’esmentada Intervenció podrá inspeccionar las existencies i documentació de les armes, de la mateixa menera que a les armeries (art. 56.b)).

 1. ARMES O JOGUINES?

Respecte al debat sobre si les marcadores que es fan servir per a la práctica de l’Airsoft son armes o joguines, trobem diverses interpretacions. Si contactem amb l’ICAE (Intervención Central de Armas y Explosivos) la respuesta es la següent:

«En relación con su correo electrónico, mediante el que solicita información referente a las armas de airsoft, pistolas de muelle, eléctricas y CO2 que disparan bolas de plástico, le comunicamos que, una vez formulada la oportuna consulta a nuestro departamento competente, el mismo informa que:

“Legislación Aplicable.-

El artículo 3 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, (Clasificación de las armas reglamentadas) en la parte que afecta dispone:

4.ª categoría:

 1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
 2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.”

El artículo 5 del R.A., en la parte que interesa dice:

 1. Queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio como objeto de adorno o de coleccionismo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 107 de este Reglamento, de imitaciones de armas de fuego que por sus características externas puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego.

El apartado b) del artículo 107 del R.A., indica que “Las personas físicas y jurídicas coleccionistas de armas de avancarga o de otras armas de fuego antiguas, históricas o artísticas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles o no de hacer fuego, y de armas sistema «Flobert» podrán poseerlas legalmente si las tienen inscritas en un Libro-Registro, diligenciado por la Intervención de Armas y Explosivos respectiva, en el que se anotarán las altas y bajas. Queda prohibido el uso de las armas inscritas en dicho Registro. Para la circulación y transporte será necesaria una guía especial, que expedirá, en cada caso, la Intervención de Armas y Explosivos, a la vista de los datos que consten en el Libro, haciendo constar el destino concreto”.

Así mismo, los Artículos 54 y 105 regulan su adquisición y tenencia y uso:

Artículo 54.3
«3. Las armas de la categoría 4.ª se podrán adquirir y tener en el propio domicilio, sin otro trámite que la declaración de la venta, la clase de armas y los datos de identidad del adquirente al Alcalde del municipio de la residencia de éste y a la Intervención de Armas de la Guardia Civil.»

Artículo 105 en la parte que afecta dice:
«1. Para poder llevar y usar las armas de la categoría 4.ª fuera del domicilio habrán de estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo caso.

Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por los Alcaldes de los municipios en que se encuentren avecindados o residiendo los solicitantes, previa consideración de la conducta y antecedentes de los mismos. Su validez quedará limitada a los respectivos términos municipales.

 1. Las armas incluidas en la categoría 4.ª, 2, se pueden documentar en número ilimitado con tarjeta B, cuya validez será permanente. De las comprendidas en la categoría 4.ª, 1, solamente se podrán documentar seis armas con tarjetas A cuya validez será de cinco años.
 2. No obstante, la autoridad municipal podrá limitar o reducir, tanto el número de armas que puede poseer cada interesado como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las circunstancias locales y personales que concurran.»

El artículo 149 dispone:

«1. Solamente se podrán llevar armas reglamentadas por las vías y lugares públicos urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas, durante el trayecto desde los lugares en que habitualmente están guardadas o depositadas hasta los lugares donde se realicen las actividades de utilización debidamente autorizadas.

 1. Las armas solamente podrán ser utilizadas en los polígonos, galerías o campos de tiro y en los campos o espacios idóneos para el ejercicio de la caza, de la pesca o de otras actividades deportivas.
 2. Salvo las actuaciones propias de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las actividades cinegéticas, que se regirán por sus legislaciones especiales, la realización de cualesquiera clase de concursos o actividades con armas de fuego o de aire comprimido de la categoría 3.ª, 3, que tengan lugar fuera de campos, polígonos o galerías de tiro debidamente autorizados, requerirán autorización previa del Gobernador civil de la provincia en que tengan lugar. Sus organizadores habrán de solicitarla al menos con quince días de antelación, facilitando información suficiente sobre los lugares de celebración, actividades a realizar, datos sobre participantes, armas a utilizar y medidas de seguridad adoptadas, todo ello sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan, de las autoridades competentes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
 3. Previo informe del Alcalde del municipio y de la unidad correspondiente de la Guardia Civil, el Gobernador civil podrá prohibir tales actividades o autorizarlas disponiendo la adopción de las medidas de seguridad y comodidad complementarias que estime pertinentes.
 4. Los Alcaldes podrán autorizar, con los condicionamientos pertinentes para garantizar la seguridad, la apertura y funcionamiento de espacios en los que se pueda hacer uso de armas de aire comprimido de la categoría 4.ª»

Por otra parte si se trata de juguetes la legislación aplicable en España es la siguiente:

Orden Ministerial de 29 de julio de 1978, sobre circulación, venta y tenencia de juguetes que pueden ser confundidos con armas de fuego, entre otros tienen que reunir los siguientes requisitos:

“a) Tratándose de juguetes que no proyecten objeto alguno, la boca de fuego será bloqueada por un tapón rojo, de “zamark” o calamina, fundido al cañón y con una longitud interior igual al menos a la mitad del mismo, sobresaliendo un mínimo de tres milímetros al exterior .Tratándose de reproducciones de revólveres, no deberán tener recámaras en el tambor, que deberá ir protegido por una solapa del mismo material que el juguete y fundido a la pieza de forma que no sean visibles las perforaciones.

b) En el caso de juguetes que proyecten objetos, deberán llevar una abrazadera, de color rojo, de cinco milímetros de anchura y tres de altura, como mínimo alrededor del cañón y fundida al mismo, de igual material que el resto de la pieza e inmediatamente detrás del punto de mira.”

CONCLUSIÓN:

En relación con lo anterior resulta lo siguiente:

1º.- Si se trata de armas de aire u otro gas comprimido (4ª categoría) para poder portar y usar dichas armas deberá atenerse a lo dispuesto en los artículos 105 y 149 del Reglamento de Armas ya citados.
Se le significa a este respecto que está proliferando la adquisición de imitaciones de armas de guerra, las cuales disponen de un dispositivo que las hace automáticas, razón por la cual no pueden estar comprendidas dentro de las clasificadas como armas de la 4ª categoría del artículo 3 del Reglamento de Armas (de un solo tiro, de repetición o semiautomáticas y que la impulsión de los proyectiles lo sea por aire o gas comprimido), y a las que debe dársele el tratamiento de las contempladas en el artículo 5.2 en relación con el artículo 107 de dicho texto legal y del que se trata en el siguiente apartado.

2º.- Si se trata de imitaciones de armas de fuego, según dispone el artículo 5.2 del Reglamento de Armas solo se pueden tener en el propio domicilio como objeto de adorno y coleccionismo e inscritas en un libro registro.

3º.- Si las armas que se tratan de usar son juguetes como indica en su correo y de acuerdo con la normativa en España, deberán reunir los requisitos que contempla la Orden Ministerial citada anteriormente, estando en ese caso fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de Armas.

No obstante a lo anterior y en el caso de necesitar algún tipo de aclaración mas puntual relacionado con el tema consultado, puede dirigirse a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de su residencia, que además es el lugar a través del cual puede canalizar todos los trámites administrativos en cuanto a los diferentes temas de armas se refiere y donde podrán informarle adecuadamente de cuantas dudas se le presenten.”

Este escrito tiene únicamente efectos informativos, no pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

Atentamente,
Dirección General de la Guardia Civil
Oficina de Información y Atención al Ciudadano
sugerencias@guardiacivil.org
Teléfono: 900 101 062”

La Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil ha d’aplicar el Reglament d’Armes tal i com figura, però les marcadores d’Airsoft com a tal no hi consten, i per tant apliquen articles que fan referència a armes les característiques de les quals son les més semblants a les marcadores que es fan servir. El problema és que l’Airsoft és relativament nou, i encara que hi ha molts membres de la Guàrdia Civil que practiquen aquest esport, a nivell del Reglament d’Armes, les marcadores d’Airsoft no estan catalogades. Semblen armes i disparen projectils mitjançant un sistema d’aire comprimit i, per tant, moltes vegades ens diuen que son de 4ª categoria les de tir simple o semiautomàtiques i 5ª.2 per a la resta. Però si considerem amb atenció els articles esmentats, ens trobem amb això:

 • Són armes de quarta categoria?

L’Article 3er de la Secció 3ª (Clasificación de las armas reglamentadas) del Reglament d’Armes disposa:

”4.ª categoría:

 1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
 2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.”

Si ens quedem aquí, totes les marcadores que disparen en mode automátic queden fora d’aquesta categoria, així com els elements de joc del tipus de les granades llença boles. Si continuem amb els artícles que fan referència a la 4ª Categoria ens trobem, tal i com diu l’Article 96.6 del Capítol V Secció 1ª del Reglament d’Armes:

”6. Para llevar y usar armas de categoría 4ª se necesita obtener tarjeta de armas.”

Per obtenir una tarjeta d’armes, que hauria d’esser de tipus A:
Tarjeta de armas tipo A: Carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble acción, accionadas por aire o gas comprimido no asimiladas a escopetas.

En aquesta tarjeta, que es sol.licita als ajuntaments, hem de posar les nostres dades personals i el domicili, així com el Tipus d’Arma, la Marca, el Calibre i el Número de Fabricació.

Sobre el Número de Fabricació:

“Es un número único para cada arma, asignado por el fabricante autorizado, que deberá estar grabado en las partes fundamentales de la misma. En el artículo 28.1 se establece que las armas de fuego, así como aquellas de las categorías 3ª.3, 4ª y 7ª.1, 2 y 3, deberán llevar una numeración correlativa de fábrica.”

Cap marcadora d’Airsoft té número de fabricació, perque cap d’elles està fabricada per un fabricant autoritzat d’armes. Els números de serie amb que estan gravades les marcadores, no tenen validesa a l’hora d’identificar-les, degut a que no són únics a una sola marcadora. Alguns fabricants de marcadores asignen un número idèntic a cadasquna de les marcadores d’un mateix model, nomès amb caràcter decoratiu; d’altres assignen números individuals correlatius a cadasquna de les marcadores de cadasqun dels models que fabriquen, pero es pot donar el cas de que marcadores de models diferents i d’un mateix fabricant tinguin números de serie identics. Tambè cal tenir present que les marcadores d’Airsoft estàn fabricades amb materials fràgils, i que és habitual que es trenquin els cossos, i que aquests tinguin que ser substutuits, per la qual cosa el cos de recambi portarà un número de serie diferent a l’original i, probablement, comú a tots els cossos de recambi fets amb el mateix motllo; o inclús és habitual que els cossos de recanvi no duguin gravat cap número.

Actualment, alguns importadors de marcadores i material d’Airsoft estàn gravant-les amb números de série individuals per poder tenir un control de les cobertures de les garanties, aquest número de sèrie tampoc no és vàlid per poder registrar la marcadora en una targeta d’armes, degut a que és possible que hi hagi coincidencia entre dues marcadores de importadors diferents.

Malgrat tot aixó, es probable que si facilitem el número de sèrie que apareix a la marcadora que volem guiar a una targeta d’armes de quarta categoria, l’Ajuntament l’accepti i faci la inscripció de la marcadora a la corresponent targeta d’armes de quarta categoria, però estarem facilitant dades falses per a la confecció d’un document públic, quelcom tipificat com a delicte al Codi Penal.

De tot això es dedueix que cap marcadora d’Airsoft pot considerar-se arma de quarta categoria, degut a què que totes incompleixen els requisits per a constar a la tarjeta d’armes corresponent.

Si algú, ignorant tota l’argumentació anterior, registrés les marcadores d’Airsoft a una targeta de quarta categoria, a més de la comissió d’un delicte de Falsedat en Document Públic, comés tant pel titular de la targeta com pel funcionari que ha fet el tràmit; la llei consideraria les marcadores guiades com a armes a tots els efectes, i per tant en qualsevol activitat d’Airsoft en què les féssim servir i apuntéssim a un jugador cometríem una falta tipificada a l’article 620 punt 1er del Llibre III, Títol Primer del Codi Penal, que diu:

”1.º Los que, de modo leve, amenacen a otros con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.

No només ens arrisquem a una multa, sinó que ens poden retirar la targeta i confiscar la marcadora, aplicant l’Art. 621 punt 5, també del Llibre III, Títol Primer del Codi Penal, que diu:

“5. Si el hecho constitutivo se cometiera con armas podrá imponerse, además, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de tres meses a un año.”

Si jugant, li fessim mal a un jugador, no seria una falta, sino un delicte de lesions que podrien ser doloses (Punt 1er de l’Article 148, Títol III, Llibre II del Codi Penal):

”1º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.”

Les marcadores d’Airsoft no són armes, i per aquest motiu no necessiten d’una llicencia o targeta d’armes; i es poden fer servir en jocs d’estratègia i simulació com són els Jocs d’Airsoft. Aquest fet queda referendat per les sentencies Judicials, consultes a la Fiscalia General de l’Estat.

 • En referencia a la tinença de les marcadores d’Airsoft amb objecte de col·leccionisme

L’Article 5.2, i l’Article 107 b) del Reglament d’Armes és suficientment ambigu per autoritzar la tinença amb objecte de col·leccionisme de gairebé qualsevol cosa, inclús sense ser necessari registrar l’objecte a un Llibre de Col·leccionista. Això regula la tinença al domicili i el transport entre domicilis particulars de les marcadores d’Airsoft, quelcom que es pot fer extensible a la tinença a propietats privades habilitades com a camps de joc; encara que en cap moment fa cap referencia expressa a les marcadores d’Airsoft ni descriu cap tipus d’arma que les pogués incloure.

 • Son joguines?

Per a que un producte sigui considerat joguina, ha de complir el Reial Decret 880/1990 i allò indicat per la Directiva 88/378/CEE, i les seves posteriors modificacions, que diuen:

”Artículo 1

 1. La presente Directiva se aplicará a los juguetes. Se entenderá por «juguete» todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 años.
 2. Los productos enumerados en el Anexo I no se considerarán como juguetes a efectos de la presente Directiva.

ANEXO I

PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN JUGUETES CON ARREGLO A LA PRESENTE DIRECTIVA

 1. Adornos de Navidad
 2. Modelos reducidos, construidos detalladamente a escala para coleccionistas adultos
 3. Equipos destinados a la utilización colectiva en terrenos de juego
 4. Equipos deportivos
 5. Equipos náuticos destinados a su utilización en aguas profundas
 6. Muñecas folklóricas y decorativas y otros artículos similares para coleccionistas adultos
 7. Juguetes «profesionales» instalados en lugares públicos (grandes almacenes, estaciones, etc.)
 8. Rompecabezas de más de 500 piezas o sin modelo, destinados a los especialistas
 9. Armas de aire comprimido
 10. Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes de percusión (1)
 11. Hondas y tirachinas
 12. Juegos de dardos con puntas metálicas
 13. Hornos eléctricos, planchas u otros productos funcionales alimentados por una tensión nominal superior a 24 voltios
 14. Productos que contengan elementos caloríficos cuya utilización requiera la vigilancia de un adulto, en un marco pedagógico.
 15. Vehículos con motores de combustión
 16. Máquinas de vapor de juguete
 17. Bicicletas diseñadas para hacer deporte o para desplazarse por la vía pública
 18. Juegos de vídeo que se puedan conectar a un monitor de vídeo, alimentados por una tensión nominal superior a 24 voltios
 19. Chupetes de puericultura
 20. Imitaciones fieles de armas de fuego reales
 21. Joyas de fantasía destinadas a los niños.”

Per tant, les marcadores que es fan servir per la practica de l’Airsoft no poden considerar-se joguines.

 1. ES L’AIRSOFT UN ESPORT?

Una consulta al Consejo Superior de Deportes, demanant si l’Airsoft podria esdevenir esport oficial, va rebre com a contestació que la nostra activitat no pot ser considerada com a tal

 1. ALTRES

L’àmbit de tinença de les marcadores ha d’esser el domicili per les seves característiques, però aixó no prohibeix la seva utlització a propietats privades, sempre que es donin les condicions adequades (permisos). Les activitats amb marcadores han de ser sempre a recintes o propietats privades o públiques, amb el consentiment del propietari i notificant-ho previament a les autoritats municipals i policials.

Per al seu transport, s’han de dur a la caixa original o a una maleta o funda que no doni peu a confusió (per exemple, no servirien les fundes de guitarra, perque podria considerar-se ocultació). Si la portem al cotxe (que continua siguent una propietat privada) o la portem pel carrer a la seva maleta, no fem exhibició, sino transport. Ha d’anar sempre per separat del carregador, amb un distintiu o tap vermell al canó i amb el dispositiu de seguretat o fiador activat.

L’exhibició o utilització a la via pública està terminantment prohibida, excepte en casos d’obtenció de permisos especials, i aquest ús irresponsable pot ser denunciat aplicant la Llei 1/1992 de Seguretat Ciutadana.

A Catalunya, si al terreny o propietat on es vulgui dur a terme l’activitat d’Airsoft, existeixen camins d’ús públic o hi existeix dret de pas per a terceres persones, i aquests terrenys o propietats no disposa de permís municipal d’activitat específic, haurem de sol.licitar permís per a dur a terme l’activitat d’acord amb la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, que diu:

Capítol 4
Estructures desmuntables, espais oberts i espectacles a la via pública

Article 8
-1 Les estructures no permanents, desmuntables, han de complir condicions de seguretat, d’higiene i comoditat per als espectadors o usuaris i per als executants de l’espectacle o activitat recreativa assimilables a les exigides per a les instal·lacions fixes.
-2 Les condicions de les estructures no permanents poden ésser regulades en els mateixos termes que les fixes. Si no hi ha normativa específica, s’ha d’aplicar analògicament la que regula les instal·lacions fixes.
-3 Per a facilitar la visita de comprovació de les llicències oportunes, el Departament de Governació, vistos els informes previs dels departaments corresponents, pot regular les condicions de tipificació o d’aprovació tècnica de tipus en relació amb la seguretat i la qualitat de les instal·lacions desmuntables.
-4 No es pot autoritzar la instal·lació de cap estructura desmuntable destinada a espectacles si no s’acredita que l’organitzador de l’espectacle té concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
-5 La competència per a autoritzar la instal·lació d’estructures desmuntables correspon als ajuntaments.

Article 9
-1 Els espais oberts són aquelles zones que, sense tenir una estructura determinada, s’habiliten per a realitzar una determinada classe d’espectacle o d’activitat recreativa, però on queda perfectament delimitada la zona dels espectadors respecte a aquella on es desenvolupa l’espectacle o l’activitat recreativa.
-2 La utilització d’espais oberts per a espectacles exigeix la llicència municipal.
-3 Per a autoritzar espectacles en espais oberts cal el compliment del requisit establert per l’article 8.4.
-4 Els veïns afectats han d’ésser advertits, amb temps suficient, de la realització d’espectacles en espais oberts.

Una Consulta a la Fiscalia General va donar aquest missatge per resposta:

Consulta Fiscalía General del Estado núm. 14/1997, de 16 diciembre
La simple lectura del art. 4 del RA pone de manifiesto que algunos pasajes, como el inciso final del apartado 1 .h), cuando alude a «…cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas» o, en la misma línea, la genérica prohibición a que se refiere el apartado 1 in fine, al mencionar las armas «…o sus imitaciones», no pueden ser aceptables a la luz de las exigencias insitas en la garantía de legalidad -lex certa- reivindicable para toda formulación penal. Reputar que la tenencia de estas armas [prohibidas] constituye el tipo penal previsto en el art. 563 del Código Penal, nos llevaría al absurdo de considerar delincuentes a personas que detentan tales armas para usos meramente domésticos, deportivos, profesionales o coleccionistas.

Aquí tenim una altra sentència a favor:

Sentencia Audiencia Provincial núm. 273/2002 Madrid (Sección 15ª), de 4 junio
Procedimiento abreviado núm. 4486/2001.
De otra parte, no concurre el delito de tenencia ilícita de armas de fuego, previsto en el art. 564.1.1 del C. Penal en lo que concierne a la posesión de la pistola que portaba Miguel Angel G. C. En efecto, se trata de una pistola de aire comprimido que está calibrada para disparar bolas de plástico de 6 milímetros de diámetro (folios 305 a 307 de la causa). Los peritos la han insertado, por sus características técnicas, en los arts. 3, 54.3 y 105 del Reglamento de Armas de 29-I-1993 (RCL 1993\788 y 1267). Es decir, que, a tenor de lo que se dispone en esos preceptos y de lo que depusieron en la vista oral del juicio los expertos, no precisa de ningún permiso ni autorización especial y se vende incluso en jugueterías. Y desde luego no funciona mediante el sistema de deflagración.

El 22 de juny de l’any 2004, la senadora Belén do Campo va formular un pregunta escrita al Senat sobre l’Airsoft:

Belén do Campo Piñeiro, Senadora por A Coruña, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por escrito.

Los deportes de estrategia y aventura tipo «Airsoft» o «Softair» tienen su origen hacia la década de los años 50 del pasado siglo en Japón , donde se combinaba el deporte de aventura, la estrategia, el juego en equipo, con la necesidad de adquirir armas para coleccionar o para el ocio y el esparcimiento. Poco a poco, este nuevo deporte, se extendió por el resto del mundo, siendo de práctica habitual en muchos países, incluidos los de nuestro entorno europeo.
Las armas para la práctica de deportes de estrategia y aventura tipo «airsoft» o similar son pistolas o carabinas de aire u otro gas comprimido, que en el caso del aire comprimido suelen expulsarlo mediante un émbolo movido por un pequeño motor eléctrico; ánima lisa, de repetición, semiautomáticas o automáticas, que imitan en algunos de los casos a armas de fuego, que tienen como munición bolitas de plástico de 6 mm. de diámetro y potencias inferiores a los 2 julios. Al tratarse en muchos casos de imitaciones de armas de fuego se vienen considerando por las autoridades bien armas prohibidas o bien armas de coleccionista, con los consiguientes problemas para la práctica deportiva.
En España se comenzó a dar a conocer hace pocos años pero ha sufrido un incremento espectacular en número de clubes y de practicantes. Son diversas las competiciones que a nivel nacional, europeo, e incluso internacional, se celebran cada año.
El Reglamento de armas de 1993 es anterior al arraigo de esta práctica deportiva en nuestro país, por lo que no la contempla de manera específica. Esto origina un uso social carente de regulación, que produce innumerables problemas, no sólo de interpretación, sino sobre todo a la hora de practicar un deporte novedoso, en definitiva inseguridad jurídica. Por ello,
1.¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación adecuar el reglamento de armas al uso de armas para la práctica de deportes de estrategia y aventura tipo «airsoft»? 2.¿Cuántas sanciones se han impuesto en los últimos cuatro años por uso o tenencia a armas de «airsoft»? 3.¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación la regulación de la practica de deportes de estrategia y aventura tipo «airsoft»?
Palacio del Senado, 22 de junio de 2004.
–Belén María do Campo Piñeiro.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/001263.
AUTORA: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Asunto: Previsiones del Gobierno con respecto a la adecuación del Reglamento vigente al uso de armas para la práctica de deportes de estrategia y aventura tipo «airsoft», con indicación del número de sanciones impuestas durante los cuatro últimos años por la tenencia de este tipo de armas.

I la resposta que va obtenir va ser aquesta:

1 y 3.En estos momentos, no hay prevista ninguna modificación del Reglamento de Armas en relación con este tema.
2.Respecto a las sanciones impuestas en los últimos 4 años por el uso o tenencia de armas tipo «airsoft», se participa que no es posible conocer el número exacto de sanciones impuestas por este motivo ya que el tipo sancionador es genérico para todas las clases de armas de imitación.
La competencia sancionadora para las armas de imitación, corresponde a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, y las de aire comprimido cuya competencia sancionadora corresponde a los Alcaldes, según se establece en los artículos 105 y 149.5 del vigente Reglamento de Armas, en relación con la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Teniendo en cuenta lo anterior, y si nos referimos al tipo genérico «armas de imitación y aire comprimido», el número total de sanciones impuestas durante los últimos 4 años se eleva a 1.601, en todo el territorio nacional.

Serveis

La Federació Catalana d’Airsoft ofereix els següents serveis a les associacions que en formen part (i de manera subsidiaria als membres d’aquestes associacions):

 • Carnet de soci federat. Els membres de les associaciones reben un carnet personalitzat que els identifica com a jugadors federats d’Airsoft i conté les dades de l’assegurança personal.
 • Cartells per senyalitzar els terrenys de joc. Cada associació te a la seva dispossició jocs de cartells per tal de senyalitzar adeqüadament les zones de joc.
 • Assesoria jurídica i fiscal. La Federació ofereix a les associacions membres un servei d’assesoria per tal de resoldre els seus dubtes en material legal.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil. Assegurança de caràcter col.lectiu que cobreix els fets derivats de l’organització d’activitats per part de la Federació i les associacions membres així com la responsabilitat civil dels danys causats a terceres persones derivats de la pràctica de l’Airsoft.
 • Asegurança d’Accidents. Assegurança individual que cobreix els danys que puguin sufrir els jugadors federats i l’assistencia médica.
 • Servei de Prèstec de material. La Federació dispossa d’una bossa de material per a la organització d’activitats d’Airsoft a dispossició de les associacions membres.
 • Servei de Voluntariat. La Federació dispossa d’un servei de voluntariat mitjançant el qual les associacions poden demanar ajuda per a l’organització dels seus esdeveniments.
 • Formació. La Federació te acords amb una empresa de formació en materia preventiva (primers auxilis, RCP, inmovilització de ferits, prevenció d’incendis, evacuació, etc.) per a la realització de cursos d’utilitat per a la organització d’activitats d’Airsoft.
 • Compra de material. La Federació ha acordat descomtes per a la compra de material d’Airsoft per part de les associacions membres, així com importants descomptes en la compra de BBs biodegradables per a l’organització de concentracions.

Normativa

Aquí us oferim les normes de joc oficials de la Federació Catalana d’Airsoft. Pot descarregar-les tothom que vulgui seguir aquesta normativa, fent sempre referència a la Federació Catalana d’Airsoft com a creadora d’aquest reglament.

Descarregar Normativa (versió abril 2010)
La Normativa de Joc: normes de seguretat, documentació obligatoria, límits de velocitat, normes de conducta, restriccions i requesits dels camps i dels organitzadors; normes básiques d’una partida i tipus de jocs d’Airsoft.

Descarregar RRI (versió abril 2010)
Reglament de Règim Intern de la Federació: funcionament intern, règim disciplinari, us de l’assegurança, etc.

Descarregar Fulls Permisos
Fulls de sol.licitud de permisos municipals i d’us de propietats privades per a la pràctica de l’Airsoft.

Descarregar Estatuts Federació
Estatuts de la Federació Catalana d’Airsoft, registrats al Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Descarregar Document per a la sol.licitud d’ingrés
Tots els documents necessaris per a que una associació sol.liciti l’ingrés a la Federació Catalana d’Airsoft.

Senyalització de camps de joc
Cartelleria per indicar l’activitat en curs al camp

Entradas relacionadas

Deja un comentario